16. prosinec 2013 / IDE

Kulturní a kreativní průmysly

Jedním z nově diskutovaných mezinárodních trendů je vliv kultury na ekonomický růst. Důležitost kulturních a kreativních průmyslů (tzv. "CCI", tedy cultural and creative industires) narůstá, což je patrné i v postoji Evropské komise, která je má jako jednu z rozvojových priorit Evropské unie. Ta dosud nedisponuje přesnou metodikou pro tvorbu statistik v oblasti CCI, nicméně odhaduje se, že tvoří nejméně 5% HDP Evropské unie.

Kulturní a kreativní průmysly

Kreativita a inovace jako hlavní motory znalostí a schopností jsou neoddiskutovatelnou podmínkou úspěšného byznysu. Institut pro digitální ekonomiku vnímá nutnost podporovat CCI jako oblasti generátoru nápadů, inovací a know-how pro firmy, a proto se snaží oblasti CCI prosadit do národních politik, neboť jejich přínosy se týkají nejen ekonomiky, ale i společnosti jako takové (existují dokonce studie, prokazující měřitelně pozitivní vliv kultury na zdraví lidí). Česká republika je historicky vysoce průmyslová země, nicméně jak je dnes již patrné při pohledu na některé strukturálně postižené regiony, některé části tradičních průmyslových oborů již není možné vzkřísit z popela. I proto by si Česká republika v rámci diverzifikace ekonomiky zasloužila nové obory, neboť jsme silní v oblastech sofistikovaných software, aplikací, her apod. - tedy povětšinou v oborech, které se CCI bytostně souvisí, pokud do nich přímo nepatří.  

 

Evropská komise člení CCI na čtyři oblasti:

1. Oblasti, které nejsou průmysly

 • vizuální tvorba
 • múzická umění
 • paměťové instituce (muzea, archivy, knihovny)
 • kulturní dědictví

2. Kulturní průmysly

 • vydavatelská činnost
 • festivaly, hudba
 • film
 • rádio a televize
 • hry

3. Kreativní průmysly

 •  design (móda, jídlo, komunikace/reklama, architektura)

4. Platformy s digitálním obsahem

 •  platformy, jejichž účel není prodej produktu, ale tvorba vztahů

 

Všechny výše uvedené oblasti jsou úzce propojené a v rámci jejich podpory je nutno je vnímat jako řetězec souvisejících činností.

Více o CCI naleznete na stránkách Evropské komise, Ministerstva kultury a Institutu umění.

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/cultural-and-creative-industries_en.htm

http://www.mkcr.cz/evropska-unie/dokumenty-evropske-komise/default.htm

http://www.idu.cz/cs/kreativni-prumysly-2

 

V oblasti CCI nám můžete pomoci:

 • podporou studie pro tvorbu statistik CCI a popis nutných změn v oblasti vykazování HDP v ČR
 • podporou přednášek se zahraničními speakery o příkladech CCI v podnikání
 • podporou seminářů pro firmy i státní správu k debatě o prosazování CCI do národních politik ČR
 • podpoře propagace CCI a jejích přínosů ekonomice,
 • předáním vlastních zkušeností či expertízou.

 

Kulturní a kreativní průmysly
Evropská unie