14. leden 2015 / iDE

Diskuse nad Studií o digitální ekonomice a kulturních a kreativních průmyslech zahájena!

Institut pro digitální ekonomiku napsal ve spolupráci se skupinou expertů studii s názvem "Potenciál digitální ekonomiky a kulturních a kreativních průmyslů pro další rozvoj a konkurenceschopnost České republiky - výzvy, přínosy a impulsy pro vládní politiku". V říjnu byla odprezentována hlavní témata studie na odborných seminářích, konferencích a jednáních se státní správou i firmami. O výsledky studie je zájem nejen mezi představiteli státní správy, ale i mezi vědeckou veřejností, studenty a firmami. Stala se impulsem pro zahájení debaty o nově vznikajících odvětvích, způsobech podpory jejich rozvoje, a to včetně oblasti digitální ekonomiky.

Dlouhodobá struktura ekonomiky a kulturní potenciál ČR jsou podobné ostatním zemím střední Evropy, především sousednímu Německu s hlubokou průmyslovou tradicí. Aby ČR uspěla v budoucnu, musí, stejně jako tyto země, na své budoucnosti pracovat.

Díky rozvoji internetu a digitálních technologií se mění jak obsah, tak i způsob podnikání, a to nejen u nových, ale i u tradičních průmyslových odvětví. Novinky v oblasti informačních a komunikačních technologií proměňují a výrazně posouvají způsob výroby v tradičním průmyslu, což se odráží i ve změně požadavků na kompetence pracovníků.

I v oblasti zdánlivě vzdálené ekonomice - v oblasti kultury - umožňují  digitální technologie, aby se uživatelé stali z příjemců přímo tvůrci, jejichž díla se prostřednictvím internetu šíří po celém světě. Otvírají tím nové horizonty pro podnikání na hranici kultury a kreativity. Domníváme se, že je nutné zaměřit se na identifikaci a posouzení významu segmentu tzv. kulturních a kreativních průmyslů (CCI) pro posilování konkurenceschopnosti ČR. Podíl CCI na tvorbě HDP již nyní překračuje 5 %, navíc jsou schopny generovat vysokou přidanou hodnotu.

Na takto rychlé změny musí reagovat nejen podnikatelský sektor, který nové technologie využívá snad ve všech oblastech činnosti,  ale především stát. Samozřejmě, že tahounem a hybatelem dalšího prudkého rozvoje nových technologií jsou firmy, nicméně v ČR potřebují spolupráci státu hned v několika kritických oblastech.

Tou první je oblast lidských zdrojů. Firmy nutně potřebují pracovníky, kteří umějí ovládat digitální technologie, práci se software, programování apod. Vzdělávací systém, financovaný z veřejných prostředků, se musí rychle přizpůsobit nově vznikajícím technologiím a musí být schopen kombinovat to dobré z tradičního vzdělávání s tím nejlepším z nových technologií, jinak budou absolventi škol pro průmysl nepoužitelní. Toto je odpovědnost státu, nicméně bez zpětné vazby od podnikatelské sféry nebude stát detailně vědět, o jaké kompetence podniky stojí nejvíce. Je potřeba dosáhnout situace, kdy systém formálního a dalšího vzdělávání bude schopen pružně reagovat na měnící se požadavky trhu práce za intenzivních konzultací s podniky.

Druhou oblastí jsou nové technologie a internet, které potřebují správné podmínky pro svůj rozvoj. Ten může narazit na bariéry již zastaralé či diskriminující legislativy (což firmy, podnikající na internetu, vědí velmi dobře), či jiná omezení, které jsou často způsobena nedostatečným povědomím státních úředníků i politiků o reálném fungování firem z oblasti digitální ekonomiky a CCI.

Česká republika potřebuje kultivovanou a věcnou, technicky přesnou debatu mezi podniky z nově vznikajících průmyslů (ať už digitálních nebo kulturních a kreativních) a státem, kde firmy budou vysvětlovat státu, v čem se liší od tradičních strojírenských či těžebních firem a co pro své podnikání potřebují. Je nutné nastolit debatu, při  které reprezentanti státní správy docení význam těchto změn  a odrazí  je  ve svých klíčových politikách a nástrojích podpory.

Studie se snaží usnadnit firmám komunikaci se státem při řešení jejich problémů; státu pak má přiblížit specifika firem z oblastí nových technologií. V ČR chybí národní platforma a odpovídající dlouhodobá strategie vlády, na jejímž základě by docházelo k soustavné státní podpoře úplného segmentu digitální ekonomiky, kde by byl reflektován i její vliv na celou ekonomiku a společnost. 

Nastartování debaty je teprve prvním krokem k nastavení reálné vládní politiky podpory nových technologií. Vedení strukturovaného a aktivního dialogu ze strany firem z nově vznikajících odvětví je nutnou podmínkou pro přitažení pozornosti policy makerů a pro následné zaostření vládní politiky dle jejich současných a očekávaných potřeb, včetně možnosti využití evropských ESI fondů.   Usilujeme o vznik platformy, zahrnující zástupce veřejného sektoru a podnikatelů v oblasti digitální ekonomiky a CCI (a případně dalších hráčů), která umožní debatu o formování politiky v této oblasti.

Chcete-li získat více informací o studii, kontaktujte prosím ředitelku Institutu paní Kateřinu Zachovou (viz sekce O nás). 

Digitální ekonomika
Kulturní a kreativní průmysly