23. březen 2016 / IDE

Workshop k síťové neutralitě

Druhý z workshopů ze série Aktuální výzvy Digital Single Market, organizovaný s podporou Konrad Adenauer Stiftung se týkal tématu síťové neutrality. Tentokrát nebylo téma síťové neutrality zaměřeno na auditorium telekomunikačních operátorů, ale firem, poskytujících obsah na internetu. Zástupci televizí, internetových zpravodajských serverů, vyhledávačů a dalších subjektů, diskutovali s představiteli Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva kultury ČR o dopadu nařízení síťové neutrality na český trh.

Nařízení je přímo účinné ve členských státech (čl. 288 SFEU), takže se jím operátoři budou muset řídit od 30. dubna 2016. Týká se především nově uzavíraných smluv, které musí obsahovat náležitosti, jež v nich dříve být nemusely. Článek 4 Nařízení ukládá poskytovatelům služeb přístupu k internetu sdělit zákazníkovi informace o tom, jaký dopad budou mít opatření řízení provozu na kvalitu služeb přístupu k internetu, soukromí a ochranu osobních údajů. Dále bude spotřebitelská smlouva muset obsahovat:


  • vysvětlení toho, jaký dopad mohou mít případná omezení objemu dat, rychlost či jiné parametry kvality služby na služby přístupu k internetu, zejména na využívání obsahu, aplikací a služeb,
  • vysvětlení toho, jaký praktický dopad by mohly mít specializované služby (např. IPTV) objednané koncovým uživatelem na služby přístupu k internetu poskytované témuž uživateli,
  • vysvětlení toho, jaká je minimální, běžně dostupná, maximální a inzerovaná rychlost downloadu a uploadu u pevných sítí a odhadovaná maximální a inzerovaná rychlost downloadu a uploadu u služeb přístupu k internetu v případě mobilních sítí,
  • vysvětlení toho, jaký dopad by mohly mít velké odchylky od inzerované rychlosti na základní právo na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb,
  • vysvětlení toho, jaké prostředky nápravy má spotřebitel k dispozici.

Operátoři budou muset také zavést jednoduchý způsob jak vyřizovat stížnosti uživatelů týkající se síťové neutrality.

Sdružení evropských regulátorů BEREC má vydat do 30. srpna pravidla, jak síťovou neutralitu v kontextu nařízení budou jednotliví národní regulátoři jednotně vykládat a jaké praktiky budou či nebudou postihované. První návrh představí BEREC 6. června 2016. Asi nejdůležitější otázkou je to, co s takzvaným „zero-ratingem“, tedy praktikou, kdy operátor neúčtuje přenesená data ze spřátelených či vlastních webů, aplikací nebo služeb, případně poskytuje pro tyto weby či služby extra vyšší datový limit. 

Digitální ekonomika
Legislativa
Evropská unie
Rámec pro audiovizuální média